Náhradné Plnenie  Sme registrovanou chránenou dielňou – všetky naše dodávky pre vás môžu byť realizované v režime tzv. „náhradného plnenia“.


  Spoločnosť (štátna a samospráva), ako aj súkromná firma, ktorá zamestnáva počas roka najmenej 20 zamestnancov, je povinná podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu jeho zamestnancov. Ak si spoločnosť túto zákonom stanovenú povinnosť nesplní, musí zaplatiť odvody štátu. Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za aktuálny kalendárny rok v termíne do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím ÚPSVaR.

  Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím využiť „náhradné plnenie“.


Čo vlastne je „náhradné plnenie“ ?

  V praxi tento pojem znamená, že zamestnávateľ má zákonom stanovenú možnosť zadať zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby chránenej dielni alebo chránenému pracovisku. Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, v ktorom počet pracovníkov so ZP tvorí minimálne 50% z celkového počtu zamestnancov.


  Podľa zákona je na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím (OZP) potrebné zadať, chránenej dielni alebo chránenému pracovisku, zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce pre daný kalendárny rok.

  Celková cena práce v roku 2016 je 1161,34 €. Z toho vyplývajúca hodnota zadanej zákazky (odobratých služieb alebo výrobkov) pre rok 2016 predstavuje 929 EUR + DPH (ak je vaša spoločnosť platcom DPH) na započítanie jedného OZP.

  Názor, že „náhradné plnenie“ je administratívne náročné, je omyl. Všetky doklady, ktoré k tomu potrebujete, Vám spracujeme!

  V prípade, že si zamestnávateľ nesplní povinnosť zamestnávania určeného povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov, ani nezadá zákazku v príslušnom kalendárnom roku chránenej dielni alebo chránenému pracovisku v odpovedajúcej hodnote, je podľa § 65 daného zákona povinný zaplatiť odvod ÚPSVaR vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu OZP. V roku 2016 je výška odvodu za jedného OZP 1045 EUR.


Kalkulačka na výpočet náhradného plnenia:
Priemerný počet zamestnancov za kalendárny rok:
Počet ZP zamestnancov spoločnosti (40-70%):
Počet ZP zamestnancov spoločnosti (viac než 70%):
Počet chýbajúcich ZP zamestnancov:
Odvod za neplnenie podielu ZP zamestnancov:
Výška náhradného plnenia:
CHCETE VEDIEŤ VIAC ?

KONTAKTUJTE NÁS TU